روز دانش آموز

۲۰

۰۸
روز دانش آموز

روز دانش آموز مبارک

یار دبستانی من عهدی با تو میبندم که تا جان در بدن دارم تو را من دوست میدارم.

وطنم را بیشتر دوست میدارم .

ما باهم ایران را حفظ خواهیم کرد.

و فریاد خواهیم زد شهدای دانش آموز راهتان را ادامه خواهیم داد.