انتخابات مدرسه  جلسه انجمن اولیا

۲۰

۰۸
انتخابات مدرسه جلسه انجمن اولیا

 

پیرو برگزاری جلسه انجمن اولیا

در تاریخ ۳۰ مهر 1401

 

خانم لیلی خلیل زاده

خانم عاطفه حسن زاده

خانم فاطمه خسروی

خانم زهرا سیاح

خانم میرزایی

به عنوان اعضای اصلی

و سرکار خانم راضیه بابکی

به عنوان عضو علی البدل

انتخاب گردیدند.